Lijsttrekker lijst 1

Ìk ben Peter Klarenbeek. Ik werk bij de afdeling SER als adviseur middelen.

Ik heb me opnieuw kandidaat gesteld voor de OR, na een afwezigheid van 3 jaar. Ik ben lijsttrekker van de lijst van de gezamenlijke vakbonden. Ik ben zelf lid van de Abvakabo

Waarom nu kandidaat?

Ik denk dat in de komende 3 jaar, vanwege allerlei interne organisatorische onzekerheden plus daarbij de ontwikkelingen in den Haag, de OR een  sterke en ervaren samenstelling goed kan gebruiken. De OR zal, meer dan ooit, boven op de ontwikkelingen moeten zitten om de mogelijke gevolgen voor onze organisatie en medewerkers in goede banen te leiden. De vakbondslijst heeft een goede mix van ervaring en nieuw op de lijst staan. Daar wil ik graag steun aan geven. Dit zijn stuk voor stuk mensen, die ook als zij niet worden gekozen, allemaal zitting in OR commissies willen nemen.

Wij staan voor onze Medewerkers en onze Organisatie! We zullen ons keihard inzetten voor een goede balans tussen beide belangen!

Fair Play voor iedereen! 

Stem op Lijst 1!


.

Lees verder...

Susan Kreuger afd. FLO, team BMI

Ik stel mij weer kandidaat voor de OR van deze mooie provincie, omdat ik mij graag met enthousiasme in wil zetten voor een sterke provincie Utrecht. De afgelopen periode heb ik mijn bijdrage geleverd in de commissie van de OR die zich bezig houdt met onder andere ARBO zaken, de buitengewone OR van de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) (in oprichting) en was ik plaatsvervangend lid van de begeleidingscommissie. Deze laatste commissie is de commissie die de uitvoering van de O en F plannen toetst op onder meer het nakomen van de afgesproken spelregels.

Ook de komende OR zal weer zware dossiers voor de kiezen krijgen: P3, een nieuw college met wellicht nieuwe wensen, die ook de medewerkers raken, nieuwe collega’s van BRU, Dienst Landelijk Gebied etc

 

De komende periode zijn wat mij persoonlijk betreft aandachtspunten:

 - de afronding van de uitvoering van de krimpopgave. Komen alle belangen van alle medewerkers tot zijn recht?

-  duurzame inzetbaarheid voor jong en oud;

 - een goede balans tussen werk en privé binnen het nieuwe werken. 

Als kaderlid van de vakbond heb ik gemerkt, dat het kennisnetwerk mij veel voordeel oplevert bij het meedenken en beoordelen van adviesaanvragen. Ook de korte lijntjes met degene die zich binnen het Georganiseerd Overleg bezighouden met de arbeidsvoorwaarden zijn een voordeel. Dit zal de komende periode zeker van pas komen als bijvoorbeeld de werkkostenregeling (regeling die in de plaats komt van alle onkostenvergoedingen die de provincie kent) moet worden uitgewerkt. De uitwerking van deze regeling zal een goed samenspel tussen het Georganiseerde Overleg en de OR vergen. 

Deze provincie heeft behoefte aan een sterke OR, die vooruit durft te kijken, kritisch meedenkt, weet waar ze over meepraat en daardoor van meerwaarde is. De OR als partner waar het maar kan, maar een horzel in de flank als dat nodig is. Ik ben er klaar voor!

Aan jullie als stemmers het laatste woord om te bepalen wie van de kandidaten de komende jaren van de OR deel gaan uitmaken. Ik roep je in ieder geval op je stem uit te brengen in de week van 19 tot en met 22 mei!  De vakbondslijst is er voor iedereen, het maakt niet uit of je lid bent van een bond!

Stemmen is goed, stemmen op de vakbondslijst is nog beter!  

Paul van Weenen kandidaat voor OR

Ik ben Paul van Weenen. De afgelopen 3 jaar was ik reserve-lid van de OR en lid van de OR-commissie Veiligheid, Gezondheid, Welzijn & Milieu. Ik heb daarbij gemerkt dat de OR wezenlijk invloed uitoefent op de gang van zaken bij de provincie. Ik doe slechts een kleine greep uit de vele onderwerpen waar de OR zich mee bezighoudt. Wij vonden het belangrijk bij de reorganisatie dat de spelregels voor iedereen hetzelfde zijn en dat er voor iedereen eerlijke kansen zijn. Wij hebben de organisatie daarop scherp gehouden. Ook hebben wij de mening van medewerkers gepeild over de nieuwe huisvesting en Anders Werken. We hebben aandacht gevraagd en gekregen voor knelpunten die medewerkers ervaren. Aan klachten over geluidsoverlast door tikkende hakken wordt wat gedaan met nieuwe vloerbedekking. We vroegen ook aandacht voor het gegeven dat een aanzienlijk deel van de medewerkers aangeeft zich veel minder deel voelt uit te maken van een team. We hielden ons bezig met de asbestproblematiek van het oude provinciehuis en drongen aan op heldere communicatie hierover richting medewerkers.

 

Ook deze keer sta ik weer op de vakbondslijst voor de OR-verkiezingen. Ik vind het een voordeel dat je vanuit de vakbond trainingen aangeboden krijgt om het OR-werk goed te kunnen doen. Verder heb je makkelijk toegang tot de vakbondsleden die met de werkgever over de arbeidsvoorwaarden overleggen. Een van de taken van de OR is om erop toe te zien dat de cao-afspraken in de praktijk goed uitgevoerd worden. Daarvoor is het belangrijk dat je goed geïnformeerd bent.

 

Ons motto is “Samen sterk voor fair play”. Ik wil dat deze organisatie niet alleen roept dat de medewerkers trots moeten zijn op de organisatie, maar ook in woord en daad  laat merken dat de organisatie trots is op de mensen die hier werken, zodat we er samen ook echt een “Great place to work” van maken. Ik wil me inzetten voor een OR, die opkomt voor wat echt belangrijk is voor de medewerkers en de organisatie en die daar iedereen fair op durft aan te spreken. En verder hoop ik voor de broodnodige lach op zijn tijd te kunnen zorgen. We zullen het samen moeten doen.

 

Samen voor fair play! Stem op een kandidaat van de gezamenlijke vakbondslijst, stem bijvoorbeeld op mij!

 

 

Vakbond niet op de voorgrond maar wel aanwezig

  Ynte de Vries 

 

Sinds 2000 ben ik Vakbondsconsulent 1e lijn

Sinds 1991 kent ABVAKABO FNV de kaderfunctie vakbondsconsulent  1e lijn.

 

Vakbondsconsulenten 1e lijn zijn  kaderleden die voor de bond op hun eigen werkplek het eerste aanspreekpunt zijn.  Zij verzorgen binnen hun eigen bedrijf of instelling de eerste opvang in de  individuele belangenbehartiging.

 

Op dit moment zijn er vakbondsconsulenten actief binnen onze sectoren, bedrijven en instellingen.  Tientallen zijn er in opleiding.

 

Voor onze opleidingstrajecten zijn we op zoek naar actieve leden die geïnteresseerd zijn in de kaderfunctie  vakbondsconsulent 1e lijn. Hieronder treft u informatie aan over  de kaderfunctie en opleiding van vakbondsconsulent 1e lijn. http://www.abvakabofnv.nl/over-ons/actief-voor-de-bond/vacatures-kader/vakbondsconsulen-eerstelijn

 

Waarom een vakbondsconsulent 1e lijn? 

 

Praatpaal, directe belangenbehartiger, vraagbaak bij problemen, bemiddelaar. 

 

Veel actieve vakbondsleden vervullen van oudsher in bedrijven en  instellingen deze functies. En dat is nodig, want CAO-artikelen,  bedrijfsregelingen en arbeidsorganisaties worden steeds ingewikkelder.

 

Om  deze reden heeft in 1991 de bondsraad van ABVAKABO FNV besloten om te starten  met een speciaal opleidingstraject voor vakbondsconsulenten 1e lijn.  Inmiddels is dit project omgezet in een structurele opleiding.

 

Het doel dat  ABVAKABO FNV wil bereiken met deze kaderfunctie en met deze opleiding is  verbetering en uitbreiding van de directe belangenbehartiging in de bedrijven en  instellingen. Vakbondsconsulenten zijn immers aanwezig op de werkplek. De bond  is zo direct aanspreekbaar voor leden.

 

De vakbondsconsulent 1e  lijn is als het ware het gezicht en aanspreekpunt van ABVAKABO FNV voor de  werknemers op de eigen werkplek. Dat is een service die leden en toekomstige leden  op prijs stellen. De vakbonds-consulent onderhoudt natuurlijk regelmatig contact  met vakbondscollega's in de ondernemingsraad en de bedrijfsledengroep (BLG).  Lees verder...

Alfred Dennebos

Ik ben Alfred Dennebos en ik ben al vele jaren bij deze mooie organisatie werkzaam. Ik stel me voor de tweede keer kandidaat voor de OR. In de afgelopen drie jaar heb ik ontdekt hoe belangrijk het OR-werk is. Als OR kun je echt invloed uitoefenen op hoe zaken in de organisatie gaan en kun je over veel onderwerpen (gevraagd en ongevraagd) het gesprek met de bestuurder aangaan. Dat is in de afgelopen periode zeker gelukt en smaakt naar meer. Ik vind het belangrijk dat de OR zich open en constructief opstelt. Kritisch waar nodig maar ook vanuit vertrouwen, een positieve grondhouding en gericht op het vinden van de "common ground". Daaraan wil ik graag mijn steentje blijven bijdragen. Ik ben al jaren lid van de vakbond en sta heel bewust op de lijst van de gezamenlijke bonden. Indien nodig kunnen we als OR op de kennis en expertise van deze bonden terugvallen. Een prettige gedachte !

Lees verder...

Saskia van den Akker

De Veranderopgave zit er bijna op. De directie geeft aan dat de doelstelling van 675 fte. zonder meer gehaald gaat worden. Dat is mooi. Maar we zijn er nog niet. Een aantal functiegroepen moet de krimp nog realiseren. Genoeg reden om vanuit de OR en vanuit de begeleidingscommissie goed op te blijven letten of het spel nog volgens de regels gespeeld wordt.

Ondertussen zijn allerlei nieuwe ontwikkelingen in volle gang: P3, BRU, mensen van DLG die naar de provinciale organisatie komen, verkiezingen voor Provinciale Staten en natuurlijk die ontwikkeling naar A Great Place To Work... nieuwe rondes, nieuwe kansen, een nieuw spel, nieuwe regels.
Voor mij reden om me opnieuw kandidaat te stellen voor de OR-verkiezingen. Om er mede voor te kunnen zorgen dat het spel eerlijk gespeeld wordt. De steun en expertise waarop we vanuit de gezamenlijke vakbonden op terug kunnen vallen, is daarbij onmisbaar.

Daarom: kies voor fair play, stem op de gezamenlijke vakbonden!

Ron van Dopperen

Toen mij gevraagd werd of ik me wilde inzetten voor de nieuwe OR hoefde ik niet lang te denken. Ik heb gemerkt hoe belangrijk het is om bij een organisatie als de provincie een "club" te hebben waar medewerkers terecht kunnen, waar hun belangen goed behartigd worden.Dat lijkt misschien vanzelfsprekend maar dat is het zeker niet. Daarvoor is een sterke OR nodig die weet hoe je het beste het spel kunt spelen.

Een goede verstandhouding met de vakbonden vind ik zeker een pré en daarom is het goed dat er ook vakbondsleden kandidaat staan. Veel veranderingen bij de provincie - of het nu reorganisaties zijn of veranderingen in de arbeidsomstandigheden - worden in aanzet bepaald aan de tafel van het Georganiseerd Overleg met de vakbonden. Vervolgens is het aan de OR om erop toe te zien dat de spelregels die aan die tafel zijn afgesproken ook worden nagekomen.Want het gaat in de regel om zaken die alle provinciemedewerkers direct raken. Dus, ja, ik zeg: Stem op 19-22 mei voor een Sterke OR en voor Fair Play!

Even voorstellen: Marielle ten Berge

Ook ik zal me even voorstellen. Mijn naam is Marielle ten Berge, ik werk zo’n 8 jaar bij de provincie Utrecht.

Participatie, iedereen heeft het tegenwoordig over de participatiemaatschappij. Er wordt gedaan alsof het een nieuw begrip is. Voor mij is participatie deelnemen, niet langs de zijlijn staan en het ergens mee eens of oneens zijn, maar echt iets doen samen met anderen. Dat kan natuurlijk op heel veel verschillende manieren, maar voor mij is de ondernemingsraad de manier om te participeren.

Mijn ervaring is dat de meningen verdeeld zijn over het belang en de invloed van een OR. Maar je moet je er wel van bewust zijn dat alle structurele veranderingen die op sociaal beleid vastgesteld, veranderd of ingetrokken worden, advies of instemming nodig hebben van de OR.

De OR voert namens de werknemers, namens jullie dus!, overleg met de directie. Ik vind het belangrijk om goed contact te houden met jullie, onze achterban. De vakbond biedt daar ondersteuning door hun expertise en ervaring.

Verder willen we als provincie een ‘Great place to work’ worden. Maar wat betekent dat precies voor jou als medewerker? Daar wil ik graag over meedenken en meepraten.

Aanvaard wat je niet veranderen kan, maar verander dat wat je niet aanvaarden kan.

In ieder geval een oproep aan jullie: ga stemmen op 19-22 mei voor een OR waar je niet omheen kunt, laat je stem niet verloren gaan!

Willy Scheuierman

Even voorstellen: Mijn naam is Willy Scheuierman, ik werk al jaren bij de provincie Utrecht en ik stel me kandidaat voor een 3e termijn in de OR. 

Er komen veel veranderingen aan voor de provincie. Binnen de OR vind ik  voorbereiding, een kritische houding en goede beeldvorming erg belangrijk.

Op die basis kunnen wij gezamenlijk heldere "SMART" afspraken maken met de bestuurder. Als OR-lid heb je ook een toetsende rol of de organisatie zich wel aan die afspraken houdt! De gezamenlijke vakbonden geven ons hierbij met hun kennis en ervaring een flinke steun in de rug.

 

Een Great Place tot Work is voor mij ook gelijke en eerlijke kansen voor iedereen!

Ik ga ervoor, stem jij ook voor fair play?

 

Marja van Buuren

Even voorstellen: ik ben Marja van Buuren en werk sinds 16 jaar bij de provincie. Een collega vroeg me of ik me niet eens kandidaat wilde stellen voor de OR. Ik had daar zelf al eens aan gedacht, en heb me nu dus echt gemeld. Ik denk graag mee over de vormgeving van het werk, over de nieuwe ontwikkelingen en hoe we die in goede banen (letterlijk) kunnen leiden. Ik heb binnen de provincie en daarbuiten in vele projecten en rollen gewerkt, van adviseur tot teamleider tot projectleider.

 

 

Ik sta op de lijst van de gezamenlijke bonden omdat ik al tien jaar vrijwilligerswerk doe voor de FNV, als loopbaancoach. Hiermee heb ik een rijke ervaring opgedaan in de breedte van de arbeidsmarkt, van verschillende niveaus en denk- en handelwijzen van mensen en in verschillende rollen. Ik sta ervoor om ruim baan te geven aan diversiteit, om vanuit je kracht te werken en om samen als team te zorgen voor een goed speelveld. Dan kun je samen gaan presteren. Ook in de OR! Samen staan we sterk!

 

 

Even voorstellen!

 photo IMG_5534-1_zps4c25f589.jpg" alt="Kandidaten OR Provincie Utrecht lijst gezamenlijke vakbonden" title="Wij zijn er klaar voor!" /> Lees verder...

Stem op een sterke OR, zeker nu!

Op 19-22 mei heb je de bijzondere kans om te stemmen voor een nieuwe ondernemingsraad bij de provincie Utrecht.  Een belangrijk moment, want de provincie heeft een sterke OR nodig, zeker nu!

Onzekere tijden vragen om een OR die de belangen van alle medewerkers stevig behartigt. Er komt immers veel op de provincie af. De afronding van de huidige reorganisatie, P3, werkkostenregeling, een nieuw college met nieuwe wensen ten aanzien van de personeelsinzet  etc.  Ook onze arbeidsvoorwaarden en het behoud van werkgelegenheid staan onder druk. Dat alles vraagt om een OR met deskundigheid die veranderingen kritisch volgt waar dat moet.

Wij zijn er in elk geval klaar voor! De vakbonden hebben de krachten gebundeld in een gezamenlijke lijst.  Met vereende krachten staan wij sterk en komen wij – verzekerd van een directe relatie met de vakbonden en de expertise die daar aanwezig is – op voor jouw belangen, of je nu lid van een vakbond bent of niet!

Lees verder...